FSC山梨A/Gサイトの廃止

広域対空援助業務(FSC)の山梨A/Gサイトが廃止されます。
Yamanashi A/G 127.15MHz (Tokyo Information)
■有効日:17/4/27